,תחקל לוכי ךנהש אתנכשמה הבוג תא בשח
. ךלש תיברימה ישדוחה רזחהה תלוכיל םאתהב  


יברימה אתנכשמה רזחה בושיח
םייוצר םינותנ י/סנכה
ישדוחה יברימה רזחהה
ח"ש
אתנכשמה תיביר
%
םייחה חוטיב תולע
(חוטיב 'ש1.000-ל תיתנש הימרפ וא האוולהה הבוג לש לימורפכ)
םייח חוטיבב םיחטובמ 'סמ
סכנה חוטיב תולע
(חוטיב 'ש1.000-ל תיתנש הימרפ וא האוולהה הבוג לש לימורפכ)
Layer 2

רוגס

"לקש" חוטיבה תצובק ינובשחמ תרדסמ 

.רתאב םיגצומה םינובשחמהו עדימה תוכיא תא אדוול תנמ לע הידיבש לכ התשע לקש תצובק
קזנ לכ לע תיארחא הניא הרבחה.עוציבל הצלמה תניחבב םניא רתאבש םינובשחמהו עדימה
.והשלכ ישילש דצל וא רתאב שמתשמל םרגיש
.דבלב שמתשמה לע איה רתאב םיגצומה םינובשחמהו עדימב שומישה לע תוירחאה
.דבלב ךכל םיכמסומה הילהנמו הידבוע י"ע תורישי ןתינה ץועיל תיארחא לקש תצובק