תרחא אתנכשמל םויה ךלש אתנכשמה תא רימהל יאדכ םאה קודב
.(םדקומ ןוערפ הלמע תפסותב ךא) רתוי הכומנ תיבירב

? אתנכשמה תא ףילחהל יאדכ םאה
םייוצר םינותנ י/סנכה
? םויה הרתיה הבוג
(תואתנכשמל קנבב ררבל שי)
ח"ש
? םויה ישדוחה רזחהה
ח"ש
? םויה אתנכשמה לש תיבירה רועיש
%
? םויה תיפולחה אתנכשמה לש תיבירה רועיש
%
? תיפולחה אתנכשמה לש רזחהה תפוקת
םינש
? םייחה חוטיב תולע
(חוטיב 'ש1.000-ל תיתנש הימרפ וא האוולהה הבוג לש לימורפכ)
ח"ש
? םדקומ ןוערפ תלמע הבוג
ח"ש
? םייח חוטיבב םיחטובמ 'סמ
? סכנה חוטיב תולע
(חוטיב 'ש1.000-ל תיתנש הימרפ וא האוולהה הבוג לש לימורפכ)

רוגס

"לקש" חוטיבה תצובק ינובשחמ תרדסמ

.רתאב םיגצומה םינובשחמהו עדימה תוכיא תא אדוול תנמ לע הידיבש לכ התשע לקש תצובק
קזנ לכ לע תיארחא הניא הרבחה.עוציבל הצלמה תניחבב םניא רתאבש םינובשחמהו עדימה
.והשלכ ישילש דצל וא רתאב שמתשמל םרגיש
.דבלב שמתשמה לע איה רתאב םיגצומה םינובשחמהו עדימב שומישה לע תוירחאה
.דבלב ךכל םיכמסומה הילהנמו הידבוע י"ע תורישי ןתינה ץועיל תיארחא לקש תצובק
Layer 2