.תיביר אשונו דדמל דומצ הז םוכסו רחא והשימל ףסכ תוולה וא האוולה תלביק
.םויה לש םיחנומב וכרע תא בשחל לכות ןאכ


תיבירו הדמצה בושיח
םייוצר םינותנ י/סנכה
האוולהה תלבק שדוח
הדקפה תנש
האוולהה תיביר
םיזוחא
האוולהה םוכס
םילקש

רוגס

"לקש" חוטיבה תצובק ינובשחמ תרדסמ

.רתאב םיגצומה םינובשחמהו עדימה תוכיא תא אדוול תנמ לע הידיבש לכ התשע לקש תצובק
קזנ לכ לע תיארחא הניא הרבחה.עוציבל הצלמה תניחבב םניא רתאבש םינובשחמהו עדימה
.והשלכ ישילש דצל וא רתאב שמתשמל םרגיש
.דבלב שמתשמה לע איה רתאב םיגצומה םינובשחמהו עדימב שומישה לע תוירחאה
.דבלב ךכל םיכמסומה הילהנמו הידבוע י"ע תורישי ןתינה ץועיל תיארחא לקש תצובק
Layer 2