.הדובעמ ךתשירפ תעב היוצרה תישדוחה אלמגה תא המכוחב ןנכת
ןוה רובצל תנמ לע םויהמ עצבל ךילעש תישדוחה הדקפהה תא בשח
. םינש רפסמ דועב היוצר תישדוח אלמג תלבק רשפאיש
.ךידליל ההובג הלכשהל ןוכסיח ןוגכ תופסונ תורטמל םג ישומיש הז ןובשחמ

תידיתע השירפ ןונכית
םייוצר םינותנ י/סנכה

יחכונ ליג

תשרדינ תישדוח אלמג

 

אלמגה תלבק תלחתהל ליג

ליג דע םולשת אלמגה

םילקש

םויהל ןוכנ וז הרטמל דעוימה ןוכסיח תריבצ

םיזוחא

הפוקתה ךרואל היופצה תילאירה תיבירה

רוגס

"לקש" חוטיבה תצובק ינובשחמ תרדסמ

.רתאב םיגצומה םינובשחמהו עדימה תוכיא תא אדוול תנמ לע הידיבש לכ התשע לקש תצובק
קזנ לכ לע תיארחא הניא הרבחה.עוציבל הצלמה תניחבב םניא רתאבש םינובשחמהו עדימה
.והשלכ ישילש דצל וא רתאב שמתשמל םרגיש
.דבלב שמתשמה לע איה רתאב םיגצומה םינובשחמהו עדימב שומישה לע תוירחאה
.דבלב ךכל םיכמסומה הילהנמו הידבוע י"ע תורישי ןתינה ץועיל תיארחא לקש תצובק
Layer 2