ךלש יוכיזה תודוקנ יבושיח
םייוצר םינותנ י/סנכה
   

יולימל

   
 

 

לארשי תנידמ ת/בשות

 

 

השיא

 

 

16-18 :ליגב הרענ /רענ

 

 

ת/דבוע וניאו השירפ ליגל עיגה וגוז ןבש האושנ/יושנ

 

 

תירוה דח

 

 

ותקזחב םניאש וידלי תא ת/סנרפמה הרוה

   

רפסמ

     
 

 

"רגוב" וא "דולי" ללוכ אל 18 ליג דע םידלי
.ירוה דח בא לש וא םא לש םתקזחב

 

 

"רגוב" וא "דולי" םהש םידלי
.ירוה דח בא לש וא םא לכ לש םתקזחב

      (dd/mm/yyyy)סויג ךיראת
      (dd/mm/yyyy)רורחש ךיראת
      תמדוקה סמה תנשב ינש/ןושאר ראות לביק
(ךליאו 2005 סמה תנשב דומלל םייסש ימל ףקת)
    האצות
       

רוגס

"לקש" חוטיבה תצובק ינובשחמ תרדסמ

.רתאב םיגצומה םינובשחמהו עדימה תוכיא תא אדוול תנמ לע הידיבש לכ התשע לקש תצובק
קזנ לכ לע תיארחא הניא הרבחה.עוציבל הצלמה תניחבב םניא רתאבש םינובשחמהו עדימה
.והשלכ ישילש דצל וא רתאב שמתשמל םרגיש
.דבלב שמתשמה לע איה רתאב םיגצומה םינובשחמהו עדימב שומישה לע תוירחאה
.דבלב ךכל םיכמסומה הילהנמו הידבוע י"ע תורישי ןתינה ץועיל תיארחא לקש תצובק
Layer 2