חישוב חיסכון עתידי
מהו הערך העתידי של חסכון (קרן + ריבית) הנובע מסכום הון חד פעמי ומסדרה של
הפקדות כספיות רצופות ? מהי הריבית נצברת בתום תקופת החסכון?
אני מפקיד    
הריבית הריאלית השנתית   %
ממשיך להפקיד כל חודש סכום של    
מספר שנות הפקדה הינו   שנים
מה הערך העתידי של החסכון (קרן + ריבית)
? מהי הריבית שנצברה