! ןובשחמה - תרכומ אתנכשמ קוח
  ,"אתנכשמ לע תיביר יוכינ תרתה" הסנכה סמ תדוקפ ןוקיתל קוחה תעצה
האוולה לע תיבירה יכ תעבוק ,"תרכומ אתנכשמ קוח" םשב תרכומה
האצוהכ רכות םירוגמ תרידל 150,000$ דע לש םוכסב אתנכשמל
,םיריעצ תוגוז לע סמה לטנ תא ןיטקהל הדעונ העצהה .סמ יכרוצל
תיבירב תואתנכשמ תחקל םיצלאנו םירוגמ תריד םינוקה םיריכשו םיאמצע
,תיבה תועיס בורמ תסנכה ירבח בור םיכמות קוחה תעצהב .ההובג
.םיפסכה תדעוו ירבח בור ןכו
.םיידיתעו (קתוו םע) םויה אתנכשמ ילעבל סחיתמ ןובשחמה
ח"ש ?םויהל ןוכנ אתנכשמה לש ישדוחה רזחה והמ :םויה אתנכשמ ילעבל
(םימייק םה םא סכנו םייח חוטיב ללוכ )
 
ןאכ ץוחלל אנ רזחהה הבוג והמ עדוי וניאו אתנכשמ תחקל דמועש ימל
  % אתנכשמה לע הלחה תיביר
  % אתנכשמה לש תללוכה הפוקת
  הנש התליחת זאמ אתנכשמהה קתוו
   
ןכ
אל
םייחו סכנ חוטיב םייק םאה
  ח"ש ירקעה סנרפמה לש וטורב הסנכה