! ריכש
? רכש תפסות ךל םיעיצמ ?םיוסמ וטורב רכש ךל םיעיצמ
םאתהב וטנ רכשל וטורב רכש םגרתל ןתינ הז ןובשחמב
.םילאיצוס םיאנתו תואירב חוטיב ימואל חוטיב ,סמה תואלבטל


וטנל וטורבמ
םייוצר םינותנ י/סנכה
םייוציפל דיבעמה תשרפה
(8.33 כ"דב)
םיזוחא

םילומגתל דיבעמה תשרפה
(5.00 כ"דב)
םיזוחא

ןדבואל דיבעמה תשרפה
הדובע רשוכ

(2.5 כ"דב)
םיזוחא

םילומגתל דבועה תשרפה
(5.00 כ"דב) (45 ףיעס)
םיזוחא

ןרקל דיבעמה תשרפה
(7.5 כ"דב) תומלתשה
םיזוחא

ןרקל דבועה תשרפה
(2.5 כ"דב) תומלתשה
םיזוחא

וטורב רכש
,הפוקז הסנכה אלל)
, בכרב שומיש יווש לשמל

(הריד רכש

הפוקז הסנכה
,בכרב שומיש יווש :ןוגכ)
(םידומיל רובע םולשת

םילאיצוס םיאנתל רכש
(םיקנעמ וא תופסונ תועש אלל)


תומלתשה ןרקל רכש

(הרקתה דע לבגומ)


יוכיז תודוקנ רפסמ

(םידלי אלל ה/קוורל 2.25)
(יוכיז תודוקנ ןובשחמ האר)

רוגס

"לקש" חוטיבה תצובק ינובשחמ תרדסמ

.רתאב םיגצומה םינובשחמהו עדימה תוכיא תא אדוול תנמ לע הידיבש לכ התשע לקש תצובק
קזנ לכ לע תיארחא הניא הרבחה.עוציבל הצלמה תניחבב םניא רתאבש םינובשחמהו עדימה
.והשלכ ישילש דצל וא רתאב שמתשמל םרגיש
.דבלב שמתשמה לע איה רתאב םיגצומה םינובשחמהו עדימב שומישה לע תוירחאה
.דבלב ךכל םיכמסומה הילהנמו הידבוע י"ע תורישי ןתינה ץועיל תיארחא לקש תצובק
Layer 2