תימעפ דח האצוה לכ וא שדח בכר תשיכר ,הנותח ,הוצמ רב ת/ןנכתמ
.תשרדנה תישדוחה הדקפהה תא קיודמב ךל ןתי הז ןובשחמ ?תרחא


יוצר ידיתע ןוה תריבצל המיאתמה תישדוחה הדקפהה בושיח
םייוצר םינותנ י/סנכה
תילאירה תיבירה
תיתנשה
םיזוחא
תונש 'סמ
הדקפה
ידיתעה ןוהה
יוצרה

רוגס

"לקש" חוטיבה תצובק ינובשחמ תרדסמ

.רתאב םיגצומה םינובשחמהו עדימה תוכיא תא אדוול תנמ לע הידיבש לכ התשע לקש תצובק
קזנ לכ לע תיארחא הניא הרבחה.עוציבל הצלמה תניחבב םניא רתאבש םינובשחמהו עדימה
.והשלכ ישילש דצל וא רתאב שמתשמל םרגיש
.דבלב שמתשמה לע איה רתאב םיגצומה םינובשחמהו עדימב שומישה לע תוירחאה
.דבלב ךכל םיכמסומה הילהנמו הידבוע י"ע תורישי ןתינה ץועיל תיארחא לקש תצובק
Layer 2