,תחקל לוכי ךנהש האוולה הבוג תא בשח
. ךלש תיברימה ישדוחה רזחהה תלוכיל םאתהב  


האוולה רזחה בושיחל ןובשחמ
םייוצר םינותנ י/סנכה

(100.000:המגודל) ?(םילקשב וא $-ב) האוולהה הבוג והמ

(4 :המגודל) ?%-ב תיבירה רועש והמ

(120 :המגודל) ?הפוקתה ינפ לע םישרדנה םימולשתה 'סמ והמ

(12 :לשמל) ?הנשב םימולשתה 'סמ והמ

(שדוחל לקש 1.000 :המגודל) ?הפוקת ידמ רזחהה םוכס

Layer 2

תונוש האוולה תויורשפא ןיב הוושה
םייוצר םינותנ י/סנכה

3 תורשפא

2 תורשפא

1 תורשפא

האוולהה םוכס
םולשת תונש 'סמ
תיבירה רועש

ישדוח םולשת
תיבירה כ"הס

רוגס

"לקש" חוטיבה תצובק ינובשחמ תרדסמ

.רתאב םיגצומה םינובשחמהו עדימה תוכיא תא אדוול תנמ לע הידיבש לכ התשע לקש תצובק
קזנ לכ לע תיארחא הניא הרבחה.עוציבל הצלמה תניחבב םניא רתאבש םינובשחמהו עדימה
.והשלכ ישילש דצל וא רתאב שמתשמל םרגיש
.דבלב שמתשמה לע איה רתאב םיגצומה םינובשחמהו עדימב שומישה לע תוירחאה
.דבלב ךכל םיכמסומה הילהנמו הידבוע י"ע תורישי ןתינה ץועיל תיארחא לקש תצובק
Layer 2