בדוק מהם החזרי המס המגיעים לך כשכיר בגין
תשלומים לתכניות ביטוח ופנסיה
אם המעסיק שלך אינו מפריש לתנאים סוציאליים על חלק או על כל השכר שלך,
הזן את הנתונים ושקול את רווח המס שאנו מציעים לך
לנוחותך , מספר מושגים מתחום המיסוי
ניכוי - הטבת מס לעמית עפ"י סעיף 47 (ב):
מבטיח את הקטנת ההכנסה החייבת במס של העמית בסכום שהופקד לקופה (בתנאי
שסכום ההפקדה אינו עולה על הסכום מכסימלי המותר עפ"י סעיף זה).
שיעור הניכוי מתוך ההכנסה המזכה הוא %7 או %10.5 לאנשים שגילם בתחילת שנת
המס מעל 50 שנה. עצמאי שחוסך בקופת גמל לקיצבה בלבד (חברת ביטוח או
קרן פנסיה) יהנה מניכוי נוסף של %4 מהכנסתו המזכה (או %6 אם גילו הינו מעל 50).
שווי ההטבה במס לפי סעיף זה הינה לפי גובה המס השולי של העמית.
זיכוי - הטבת מס לעמית עפ"י סעיף 45א.
סעיף 45 מבטיח החזר מס בשעור %25 מסכום ההפקדה לקופה ובתנאי
שסכום ההפקדה אינו עולה על הסכום מכסימלי של %5 מההכנסה המזכה.
מס שולי:
שעור המס החל על השקל האחרון בהכנסתו של אדם.
תקרת הכנסה שנתית מזכה:
סכום שנקבע בפקודת מס הכנסה והמתעדכן עת לעת ואשר ממנו נגזרות הטבות המס
ניכוי וזיכוי. בחישוב הטבות המס ניכוי וזיכוי לוקח העמית בחשבון את הכנסתו
השנתית שאינה עולה על תקרת ההכנסה המזכה- 102,000 ש"ח לשנת המס 1998.
השכר הכולל ברוטו
השכר עליו המעסיק אינו מפריש לתנאים
סוציאליים (קופות גמל, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה)