קבוצת שקל השקל שלך, האחריות שלנו
כניסה  לתיק  לקוח כניסה לתיק לקוח
חיפוש
הסדר קבוצתי לארגונים
מוצרים
ניהול תיקי השקעות
קופת גמל
פוליסת חיסכון
חידושים בתחום
שירות ללקוח
מידע וכלים עבורך
שקל סוכנות
צור קשר

קרן השתלמות

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא תוכנית חסכון לשש שנים, שבה העובד והמעסיק מפקידים כספים מדי חודש בהתאם לגובה שכרו של העובד. קרן השתלמות נחשבת כהטבה והענקתה לעובד נתונה להחלטת המעסיק, אלא אם כן קיים הסכם קיבוצי המחייב זאת. בנוסף לקרן השתלמות לשכירים, קיימות גם קרנות השתלמות לעצמאיים למורים ולחברי קיבוץ, שתנאיהן שונים מאלה של קרן השתלמות לשכירים. הפקדת המעסיק היא עד 7.5% והפקדת העובד היא לפחות 1/3 מהמעביד כלומר מקסימום 2.5% ובסה"כ 10% מהשכר החודשי. לעצמאי ניתנת האפשרות להפקיד עד 7% מהכנסתו, מוגבלת בתקרה, וייהנה מהטבת מס על 4.5%.

חוק הפיקוח על קופות הגמל מאפשר לעובד לבחור את קרן ההשתלמות ולהעביר את הכספים שנצברו בה לקרן השתלמות אחרת, בכל זמן שיבחר לעשות כך, תוך שמירה על הוותק גם בקרן החדשה. המעבר מקרן אחת לאחרת אינה כרוכה בתשלום או בקנסות. בתהליך ההעברה נשמרות כל הזכויות שנצברו לזכות העובד בקרן הישנה. זוהי בעצם התכנית ההונית היחידה במדינת ישראל, שניתן לפדותה ללא תשלום מס בגין רווחים למי שהופקדו לזכותו מידי שנה תשלומים עד הסכום המרבי המותר (בשנת 2015, לשכיר 10% מתקרת שכר חודשי של 15,712 ₪ ולעצמאי תקרת הפקדה שנתית בסך של 18,480 ₪). נכון להיום אין שום אפיק הוני אחר הפטור ממס בגין רווחים.

לפניכם היבטים שונים הקשורים לחיסכון בקרן השתלמות לשכירים:

 הטבות המס  
 כללים למשיכת כספים מקרן השתלמות
 שמירת זכויות וותק
 פרמטרים לבחירת קרן השתלמות

 הטבות מס

לחיסכון בקרן השתלמות יתרונות רבים על פני תוכניות חיסכון אחרות בעיקר בגלל שזהו אפיק החיסכון היחיד בישראל בו הרווחים פטורים ממס רווחי הון, וזאת בתנאי שההפקדה לקרן ההשתלמות לא עברה את התקרה השנתית.
אז מהי התקרה השנתית? תקרת ההכנסה הקובעת לשנת 2015 לשכיר היא 15,712 ₪ לחודש. כלומר תקרה שנתית של 188,544 ₪. עובד המשתכר מעל תקרה זו ישלם מס על החלק העודף מעבר לתקרה זו, כבר במועד ההפקדה.
מה יהיה גובה המס שישלם? העובד ישלם מס בהתאם לדרגת המס השולי שלו, במועד ההפקדה.
האם זה המס היחיד שישלם העובד? לא!
כידוע, החל מינואר 2003 מוטל מס בישראל על הרווחים הריאליים וזאת בעקבות רפורמת רבינוביץ. במקרה של קרן השתלמות, העובד יאלץ לשלם מס על אותו חלק שהוא מעבר לתקרה (25% מינואר 2012, 20% החל מינואר 2006 ולתקופה שבין 2003-2005 שיעור של 15%) וזאת על הרווחים הריאליים במועד המשיכה של הקרן.
ובכל זאת, אז מהי הטבת המס לעובד בקרן ההשתלמות? הפקדת המעביד לקרן ההשתלמות בגבולות של תקרת ההכנסה, פטורה ממס, וזאת על אף שמדובר בסכומי כסף שמגיעים לכיסו של העובד.

 כללים למשיכת כספים מקרן השתלמות

כללי: משיכת כספים מתבצעת תוך 4 ימי עסקים והעברת הכספים מקרן לקרן תוך 21 ימי עסקים. כסף שאינו נמשך מהקרן ימשיך ליהנות מנזילות ומרווחי הקרן. לאחר שנמשך סכום חלקי מהקרן לא ניתן להפקיד אליה יותר אלא יש לפתוח חשבון חדש. הפקדות חדשות יצברו וותק מחדש.
משיכה לאחר 6 שנים: הוותק בקרן ההשתלמות מתחיל מסוף החודש בו התבצעה ההפקדה הראשונה לחשבון. לאחר 6 שנים יכול העובד למשוך את כספו לכל מטרה.
משיכה לצרכי השתלמות: במקור, זה היה ייעודה של קרן ההשתלמות - צבירת כספים לצרכי השתלמות. לאחר 3 שנות וותק ניתן לבצע משיכה מהקרן לצרכי השתלמות ולשם כך יש לקבל את אישור ועדת ההשתלמות של הקרן, לה יש להעביר את האישורים הרלבנטיים (יש להתעדכן מול הקרן). 

משיכה בגיל פרישה: גבר שהגיע לגיל 67 ואישה שהגיעה לגיל 64 רשאים לפדות קרן השתלמות לאחר 3 שנות  וותק צבור, גם שלא לשם השתלמות מקצועית, וליהנות מפטור ממס.
משיכה שלא כדין: משיכה שלא כדין היא משיכה לפני תום 6 שנות הוותק. משיכה כזו גוררת תשלום מס של 48% על חלק הפקדת המעביד ועל כל הרווחים שנצברו על הפקדת המעביד והעובד. משיכה כזו מחייבת אישור מעסיק וחתימה של העובד בפני נציג הקרן על כך שהוא מודע כי ינוכה לו מס כדין.
יורשים: במקרה פטירה, המוטבים של קרן ההשתלמות יכולים למשוך את כל הסכום כשהוא פטור מכל תשלום מס ללא תלות בזמן שחלף מתחילת החברות בקרן. יש לצרף אישור תעודת פטירה. במידה ולא היו רשומים מוטבים הרי ישולמו הכספים ליורשים בהתאם לצוואה החתומה על ידי עו"ד. במידה ואין צוואה הרי ישולמו הכספים בהתאם לצו ירושה.

 שמירת זכויות וותק

החלפת מקום עבודה: אין פגיעה בזכויות הוותק שצברת בקרן ההשתלמות וזכויות הוותק שצברת בקרן הקודמת תישמרנה במלואן בקרן החדשה, גם אם לא העברת את הכספים שנצברו במקום העבודה הקודם.
הפסקת הפקדות לקרן: הפסקת לעבוד או עברת למקום בו אינך זכאי להפקדות לקרן השתלמות, כספך יישמר בדיוק לפי הכללים החלים על חבר פעיל. אין חשיבות להפקדות רצופות מידי חודש בשביל לשמור על הזכויות.
ברשותך מספר קופות: באפשרותך למשוך גם קופה שאינה נזילה וזאת ביחד עם משיכת קופה נזילה אחרת. 
ניתן לבצע משיכה כשהזכות להשלכת וותק היא חד פעמית, כל עוד לא בוצעה משיכה חלקית מהקופה הנזילה, ורק למול קופה צעירה אחת. במקרה של השלכת הוותק, יש לפדות ראשית את הקופה הצעירה במלואה. 

 פרמטרים לבחירת קרן השתלמות וקופת גמל

בבחירת קרן השתלמות וקופת גמל מומלץ להתייחס למספר פרמטרים כולל מדדי סיכון שמקבלים ביטוי בסימולטור "שקל נט".

 ביצועי הקרן לאורך זמן ולא רק בשנה האחרונה.
 מוניטין וניסיון בניהול השקעות של בית ההשקעות שמנהל את הקרן.
 מדד שארפ - משווה את תוספת התשואה שהשיגה הקרן, מעבר לתשואה של נכס חסר סיכון, לסיכון
  שהקרן לקחה על עצמה. ערך גבוה משמעו שהקרן הצליחה להגדיל את התשואה שלה ללא
  הגדלה מקבילה של הסיכון.
 סטיית התקן - מדד סטטיסטי, המשמש לציון מידת הפיזור של התשואה מסביב לתשואה הממוצעת.
  סטיית תקן גבוהה תאפיין נכסים ששעריהם משתנים בצורה חדה באופן יחסי ותעיד על כך שהסיכון
  הכרוך בקרן גדול יותר. סטיית תקן נמוכה מעידה על תנודתיות נמוכה.
 מדד אלפא (ג'נסן) - מחושב ל-5 שנים אחרונות ומשקף את יכולתו של מנהל הקרן להשיג תשואה עודפת
  על מדדי השוק ובעצם מאפשר לבחון מה היה הרווח העודף שהניב מנהל הקרן שאינו נובע מחשיפה
  לגורמי הסיכון העיקריים המתומחרים בשוק. מדד חיובי מצביע על תשואה טובה יותר מתשואת השוק
  ואילו מדד שלילי מצביע על ביצועים פחות טובים מתשואת השוק.
 ביטא - מבטא את סיכון הקרן ביחס לתיק השוק. ביטא בוחן דפנסיביות
  (קטן מ-1) או אגרסיביות (גדול מ-1).
 נזילות הקרן - מדד הבוחן את היקף ההשקעות הנזילות בקרן ואת היקף ההשקעות הלא נזילות שלהן
  נדרש זמן רב יותר למימוש הנכס.

 רוצה לקבל פרטים נוספים או לקבוע פגישה? לחץ כאן

מילון מושגים
חידושים בתחום
הסדר קבוצתי לארגונים
קרנות השתלמות
חיסכון לכל מטרה
קופות גמל
facebook linkedin
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לקבוצת שקל © 2011