סיום עבודה – מה צריך לדעת מבחינת הפנסיה

סיום עבודה הוא תהליך שמשפיע לא רק על ההווה שלכם, אלא גם על החיסכון הפנסיוני בעתיד. לכן, בעת סיום עבודה (והתחלה של מקום עבודה חדש) עליכם לוודא עם המעסיק כי כל הזכויות שלכם נשמרו.

תהליך סיום עבודה – טופס 161

במקרה של הפסקת עבודה, יש לדווח לרשות המיסים על כספי הפיצויים המשולמים לכם. לצורך כך צקבלו מהמעסיק העתק של טופס 161 ובו פירוט הכספים המגיעים לכם ובאילו קופות הם נמצאים. כעת עליכם להחליט באיזו חלופה תבחרו לטפל בכספי הפיצויים.

את ההחלטה הזו יש למלא בטופס 161 א.

טופס 161 א הוראות מילוי

דף מספר 1: עליך למלא את סעיף א' ולסמן V בסעיף ב.1 בהתקיים התנאים:

 • לא היית מועסק במקביל אצל מעסיק אחר.
 • לא פנית בעבר בבקשה להיוון קצבאות.
 • במידה וסימנת V בסעיף ב.1 בלבד ניתן לעבור למילוי דף מס' 2.
 • בכל מקרה אחר עליך לפנות לפקיד שומה באזור מגוריך.

דף מספר 2:

 • במידה ובחרת למשוך כספי פיצויים פטורים ממס תוך ניצול הפטור עליך לסמן V בסעיף 1.
 • במידה ובחרת לא למשוך כספי פיצויים ולדחות את ההתחשבנות בנושא המס לעתיד, עליך לסמן V
 • בסעיף 5 ובסעיף 5.1 ולהשלים את פרטי הקופות בהתאם לרשום בטופס 161.
 • במידה ובחרת לייעד כספי פיצויים הנמצאים בפוליסות קצבה לצורך תשלום קצבה בהגיעך לגיל פרישה.
 • עליך לסמן V בסעיף 5 ובסעיף 5.2. ולהשלים את פרטי הקופות בהתאם לרשום בטופס 161.

תהליך משיכת כספי הפיצויים

הודעת המעסיק (טופס 161): הודעה מהמעסיק על סיום עבודה מתקבלת תוך 6 שבועות ממועד סיום העבודה בפועל, לאחר העברת פרמיה אחרונה מהמעסיק וקבלת נתונים סופיים אודות צבירת הפיצויים בתוכנית.
הודעת העובד (טופס 161 א'): קבלת הודעת העובד על פרישה מהעבודה. בטופס נרשמות החלטות העובד בנוגע לטיפול מס בכספי הפיצויים.
אישורים ממס הכנסה: במידה ונדרש עפ"י תקנות המס, יהיה עליכם לגשת לפקיד השומה באזור מגוריך, כדי לקבל את האישורים הנדרשים עבור חברת הביטוח/קרן פנסיה/קופת גמל. לצורך כך עליכם להצטייד בכל החומר הנדרש (3 תלושי שכר + טופס 161 + טופס 161 א').
אישורי המס לחברת הביטוח/קרן פנסיה/קופת גמל: העתק מהנחיות מס הכנסה יש להעביר אלינו.
רק לאחר קבלת האישורים, ניתן להגיש את הבקשה למשיכת הכספים.

משיכת כספי פיצויים

 • אם ברצונך למשוך כספי פיצויים יש לצרף את המסמכים הבאים:
 • טופס בקשה לפדיון (בהתאם לחברת הביטוח בה הנך מבוטח).
 • צילום תעודת זהות בלבד.
 • צילום המחאה אישית (צ'ק)

פדיון הכספים אורך כ-30 ימי עבודה ממועד הגשת כל המסמכים.

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות