משיכת כספים לא נזילים מקרן השתלמות בפטור ממס – הוראת השעה

במסגרת הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי – נגיף קורונה, אושרה הוראת שעה לתקופה שבין 10/08/20 ועד 09/02/21, במסגרתה ניתן יהיה למשוך כספים לא נזילים מקרן ההשתלמות בפטור ממס.
סכום המשיכה המקסימאלי בחודש קלנדרי הינו עד 7500 ₪ לחודש (למשך 6 חודשים) לצורך המשיכה על העמית לעמוד באחד מהתנאים הבאים ולהצהיר על כך במסגרת טופס הבקשה:
העמית או או בן זוגו פוטרו או יצאו לחל"ת מחודש 03-2020 ועד מועד הגשת הבקשה.
ההכנסה החודשית הממוצעת של העמית או בן זוגו מחודש 03-2020 ועד לתום החודש הקודם לחודש בו הוגשה בקשת המשיכה, קטנה ביחס להכנסה החודשית הממוצעת בשנת 2019.

דגשים להוראת השעה:
משיכה בהתאם לכללי הוראות השעה כאמור, אינה פוגעת בזכות להחלת וותק מהחשבון לחשבון אחר (לא נזיל) במסגרת השלכת וותק.
סכום המשיכה בכל חודש קלנדרי הינו עד 7500 ₪ , מכל החשבונות של העמית, בכל קרנות ההשתלמות שלו יחד, ללא זכאות לצבירה.
החשבון ממנו בוצעה המשיכה, לא ייחסם להפקדות שוטפות.
משיכה מסכום הצבירה הנובע מהפקדות עד לתקרה המוטבת פטורה ממס כולל הרווחים שנצברו, באפשרו העמית לבצע משיכה גם מסכום הצבירה הנובע מהפקדות שמעבר לתקרת ההפקדה המוטבת – במקרה זה, ינוכה מס רווח הון בשיעור 25% בגין מהרווחים שנצברו.
משיכת הכספים תתבצע בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת המסמכים בחברה המנהלת.
ניתן לבצע תהליך דיגיטלי באמצעות אתר האינטרנט של החברה המנהלת.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות