תקנות כיסויים ביטוחיים בעקבות נגיף הקורונה

21/06/2020
תקנות כיסויים ביטוחיים – הוראת שעה בעקבות נגיף הקורונה

מעסיק יקר,
ימים אלו עומדים בסימן של מגמת התאוששות עסקית במשק חרף התפשטות נגיף הקורונה ואולם יש לזכור שמדובר במגמה בלבד ועדיין מעסיקים רבים עומדים בפני אתגרי השעה.
ניתן לראות כי עובדים רבים עדיין נמצאים בחל"ת וטרם שבו למקום עבודתם, וכן ישנם עובדים רבים ששכרם הופחת כחלק ממזעור הנזקים הכלכליים של מעסיקיהם.
בשבוע שעבר, אישר משרד האוצר הוראת שעה במסגרת תקנות כיסויים ביטוחיים, אשר מטרתה לאפשר לציבור המבוטחים לשמור על הכיסויים הביטוחיים במסגרת התוכניות הפנסיוניות שלהם (ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה) בתקופת החל"ת ו/או בתקופה בה שכרם מופחת.
תחולת ההוראה הינה לגבי קרנות פנסיה חדשות ופוליסות לביטוח מנהלים אף אם שווקו טרום התקנות (01/2013) למעט פוליסות קלאסיות ששווקו עד 12/2003 וקרנות פנסיה גרעוניות.

יציאה לחל"ת

כזכור, במהלך חודש מרץ כל חברות הביטוח העניקו למבוטחיהם ריסק זמני למשך 3 חודשים ללא תשלום.
עמיתים בקרן הפנסיה, מבוטחים במסגרת תקנון קרן הפנסיה למשך 5 חודשים ממועד הפסקת התשלום.
במסגרת התקנות הוארכה התקופה לשמירת הכיסוי הביטוחי במהלך החל"ת לתקופה של 12 חודשים ממועד היציאה לחל"ת, כאשר עלות הכיסוי הביטוחי תנוכה מיתרתו הצבורה של העובד בקופה.

מה נדרש מהמעסיק?

עליך להמשיך ולדווח בממשק התשלומים סטטוס עובד בחודש שכר = חל"ת וזאת עד למועד בו יחודשו ההפקדות בגין העובד.

מה נדרש מהעובד?

הארכת תקופת הריסק הזמני תתבצע באופן אוטומטי, תוך ניכוי עלות הכיסויים הביטוחיים מתוך הצבירה בקופות של העובד. ככל שקיימות לעובד פוליסות אשר אינן כוללות צבירה (כגון פוליסות א.כ.ע בלבד) או פוליסות שהתקנות לא חלות עליהן, עליו להעביר אמצעי תשלום לצורך שמירת הכיסוי הביטוחי.
במקרים בהם היתרה הצבורה נמוכה מעלות הכיסויים הצפויה, באחריות חברת הביטוח/קרן הפנסיה להודיע על כך לעובד ולאפשר לו להעביר אמצעי תשלום לצורך גביית עלות הכיסויים

הפחתת שכר

עובדים ששכרם הופחת ב 20% לפחות החל מחודש שכר 02/2020 ואילך, רשאים להודיע לחברת הביטוח/קרן הפנסיה, בתוך 3 חודשים ממועד ההפחתה, על רצונם לשמור על אותם כיסויים ביטוחיים שלהם היו זכאים אלמלא הופחת שכרם, וזאת למשך 12 חודשים ממועד ההפחתה או לתקופה שבה שכרם הופחת – המוקדם מבניהם. העלות תגבה מתוך הצבירה בקופה
במועד השבת השכר המבוטח לקדמותו, לא תחול על העובד תקופת אכשרה מחדש או דרישה להוכחת בריאות עדכנית לשם שמירת הרצף הביטוחי.

מה נדרש מהמעסיק?

עליך לדווח לנו באופן נפרד מממשק התשלומים על הפחתות שכר שבוצעו עד כה וכן על כל הפחתות שכר שיבוצעו מעתה ועד לסוף השנה.
על הדיווח לכלול את פרטי העובד, שיעור ההפחתה בשכר ומועד ההפחתה.
את הדיווח יש לשלוח לאישור הקשר התפעולי המטפל בך.

מה נדרש מהעובד?

שמירת הכיסויים הביטוחיים מותנית בהוראה של העובד לגביית עלותם מתוך הצבירה בקופות או בהעברת אמצעי תשלום אחר.
במקרים בהם היתרה הצבורה נמוכה מעלות הכיסויים הצפויה, באחריות חברת הביטוח/קרן הפנסיה להודיע על כך לעמית ולאפשר לו להעביר אמצעי תשלום לצורך גביית עלות הכיסויים.
לצורך מתן מענה מהיר ויעיל לעובדים אלו, אנא העבירו אלינו בהקדם את רשימות העובדים ששכרם הופחת או יופחת בעתיד ואנו נפעל מולם להסדרת רציפות הביטוח.
מצורף לנוחיותך, נוסח הדיוור אשר נשלח לעובדים, אנו ממליצים להפיץ אותו בקרב עובדיכם .
אנו עומדים לשירותכם בכל עת ומייחלים לחזרה מלאה לשגרה ובריאות איתנה לכולם.

 

בברכה,
קבוצת שקל

שינוי גודל גופנים
ניגודיות