תקרות וסכומים לשנת 2022

מעסיקים יקרים,

מובאים בפניכם התקרות והסכומים לשנת המס.

תקרת הכנסה מזכה לשכיר תקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס לשכיר בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה 8,900
תקרת הכנסה לשכיר עבור רובד נוסף כעצמאי תקרה נוספת עבור שכירים להם יש שכר לא מבוטח 8,900
תקרת הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה מי שיש לו הכנסת עבודה – בניכוי הכנסת העבודה או התקרה 8,800 ₪ , לפי הנמוך. ל "יחיד שאינו עמית מוטב" 12,600
עמית מוטב יחיד שבשל הכנסתו, שולמו בעדו בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה בסכום שלא פחות מ-16% מסך השכר הממוצע במשק 1,688
תקרת הכנסה מזכה לעצמאי ל"עמית מוטב" 17,800
מענק פרישה פטור לכל שנת עבודה תקרת הפיצויים הפטורה ממס 12,640
מענק פטור עקב מוות פעמיים תקרת הפיצויים הפטורה ממס 25,290
שכר ממוצע במשק שכר ממוצע במשק לשנת 2022 10,551
תקרת הפקדה לקרן פנסיה מקיפה תקרת ההפקדה החודשית בקרן פנסיה חדשה מקיפה שווה ל- 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק 4,326
פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק תקרת השכר אשר הפקדות המעסיק עד 7.5% ממנה לא ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובד 26,378
תקרת הפקדה לפיצויים תקרת ההפקדה לפיצויים אשר הפקדה בגינם לא תיזקף כהכנסה בידי העובד במועד ההפקדה. 2,908 ₪ בחודש 34,900
הכנסה מרבית לסעיף 47 מי ששכרו המבוטח עולה על הכנסה זו, אינו זכאי לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח 22,250
תקרת הכנסה עבור קרן השתלמות לשכיר משכורת חודשית מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה מזקיפת הכנסה 15,712
תקרת ההפקדה המוטבת הפקדה שנתית לקרן השתלמות הפטורה ממס רווחי הון 18,960
תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה הסכום המרבי שניתן להפקיד לקופת גמל להשקעה 72,616
פנסיית חובה לעצמאים גובה הסכום החודשי אותו נדרש עצמאי להפקיד לפנסיית חובה בהתאם לשכר הממוצע במשק  897
הכנסה קובעת להפקדה בקרן השתלמות לעצמאים התקרה משמשת לקביעת הניכוי בשיעור 4.5% 270,000
תקרת הקצבה המזכה התקרה שבגינה מגיע פטור ממס למי שהגיע לגיל הזכאות או למי שפרש מעבודה עקב נכות צמיתה בשיעור 75% ומעלה 8,660
אחוז הפטור על קצבה מזכה הפטור מורכב מ 35% במידה והעובד לא מושך כספי פיצויים ו 17% נוספים אשר יעלו בהדרגה עד לשנת 2025 52%
הסכום הפטור מקצבה מזכה אחוז הפטור מקצבה מזכה כפול תקרת הקצבה המזכה. סכום זה אינו מותנה בגובה הקצבה המזכה 4,503
יתרת ההון הפטורה סך הסכום הפטור ממס בשנת 2020 הניתן למשיכה הונית למי שצבר את סכום הקצבה המזערי 810,576
סכום הקצבה המזערי סכום הקצבה המינימלי הנדרש לפי שניתן להוון סכומים חד פעמיים מקרן פנסיה או תכנית ביטוח 4,606
סכום צבירה מזערי 95,718

דמי סליקה בגין שירותי תפעול למעסיק

דמי סליקה עבור שירותי תפעול למעסיק, החל מחודש 01.22 יעמדו על  0.6% מסך ההפקדה

או 10.85 ₪ – לפי הגבוה מבניהם. סכום זה יחושב החל ממשכורת חודש 01.2022.

 

שכר מקסימלי לקרן פנסיה מקיפה חדשה לפי שיעורי הפקדה

שיעור הפקדה לרכיב פיצויים שיעור הפקדה לרכיב תגמולי מעסיק שיעור הפקדה לרכיב תגמולי עובד סה"כ שיעור הפקדה שכר מקסימאלי
6 6.5 6 18.5% 23,384 ₪
6 7.5 6 19.5% 22,185 ₪
8.33 6.5 6 20.83% 20,768 ₪
8.33 7.5 6 21.83% 19,817 ₪
8.33 7.5 7 22.83% 18,949 ₪

 

תשלומים פטורים

הפקדות מעסיק /עובד מעבר לתקרות מטה, יחויבו במס בעת ההפקדה ויירשמו בחברה

המנהלת כ"הפקדות פטורות". הצבירה אשר נובעת מהפקדות אלו, תהא פטורה ממס בעת המשיכה.

רכיב הפקדה תקרת הפקדה תקרת שכר הסבר
פיצויים 2,907  ₪ 34,900 8.33% מתקרת הפיצויים
תגמולי מעסיק + א.כ.ע 1978 ₪ 26,378 7.5% מפעמיים וחצי שכר ממוצע במשק
תגמולי עובד 739 ₪ 10,551 7% משכר ממוצע במשק

 

רצף קצבה אוטומטי

מוענק לגבוה מבין :

373,080 ₪

משכורת עד 34,900 * וותק

 

 

 

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות