שאלות נפוצות

 • הליך הצטרפות דיגיטלי ופשוט.
  השאירו פרטים ונציג מטעמנו יחזור אליכם בהקדם
  להצטרפות >

 • ניתן ואף כדאי מאוד להמשיך את התוכנית הקיימת באמצעות מעביד חדש ש"יכנס לנעלי" המעביד הקודם וימשיך להפקיד כספים לתוכניות הקיימות וכך יישמר רצף ביטוחי ורצף של תנאי החיסכון הקיימים. חשוב להדגיש כי תוכנית פנסיונית היא חיסכון ארוך טווח והשמירה על רצף התוכנית תאפשר לך לקיים רמת חיים מכובדת בגיל פרישה. מאחר ובמהלך השנים חלו שינוים בתנאי החיסכון הפנסיוני, הקפאת התוכנית הוותיקה שלך ופתיחת תוכנית אחרת תחתיה, עלולה לגרום לך לנזק בלתי הפיך.

   

 • במידה וטרם מצאת מעסיק חדש, מומלץ לשמור לכל הפחות על הכיסוי הביטוחי למקרה מוות ואובדן כושר עבודה תמורת תשלום עלות הביטוח בלבד, ללא מרכיב החיסכון, לתקופה מוגבלת ("הסדר ריסק זמני"). הסדר זה ניתן לביצוע במסגרת ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה חדשות בלבד. בקרנות הפנסיה הותיקות יש לחתום עם הקרן על "הסכם המשכת ביטוח". על מנת לשמור על רצף ביטוחי יש לבצע האמור לעיל לא יאוחר מ-3 חודשים מיום הפסקת העבודה.

 • באופן כללי ניתן לפדות את כספי הפיצויים אחרי סיום עבודה (ניתוק יחסי עובד מעביד). חלק מהכספים הנ"ל יהיה פטור ממס וחלק חייב במס, תלוי בגובה הכנסתך ובתקרת הפטור של כספי הפיצויים כפי שמתפרסמת ע"י נציבות מס ההכנסה מעת לעת. את כספי התגמולים שנחסכו ניתן לפדות בהתאם לתקנות קופות גמל. את התנאים המדויקים תוכל לברר עם נציגי השירות שלנו.

 • בהחלט. פדיון כספי פיצויים מקטין את החיסכון בתוכנית ומכאן שמקטין באופן משמעותי את החיסכון לגיל פרישה. ההמלצה היא להתייחס לכל החיסכון בתוכנית, כחסכון לטווח ארוך, לגיל פרישה. הקטנת החיסכון כתוצאה מפדיון פיצויים אחרי כל עזיבת עבודה מקטינה את הזכויות ולא תאפשר לך לקיים את רמת החיים שבחרת ביום ההצטרפות לתוכנית.

   

 • במקרים מסוימים ישנו "קנס שבירה" בעת פדיון כספי פיצויים מתוכנית פנסיונית והנושא בולט בקרנות הפנסיה. גובה "קנס השבירה" כפוף לתנאי הפוליסה שלך ו/או לתנאי קרן הפנסיה שלך. בקרן פנסיה ותיקה, משיכת כספי פיצויים מהקרן, לא מאפשרת המשך הפקדות לאותה הקרן וגורמת לאיבוד הזכות לקבלת פנסיה ללא כל זכות חרטה בעתיד.

   

שאלות נפוצות בביטוחי בריאות

 • שב"ן הם שירותי בריאות נוספים הנקראים גם "ביטוח משלים". קופות החולים רשאיות להציע לחבריהן, במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תכניות לשירותי בריאות בנוסף על אלה הכלולים בסל שירותי הבריאות הבסיסי. כל חבר קופת חולים זכאי להצטרף מרצונו לתכנית שב"ן שמציעה הקופה, תמורת תשלום, בלא תלות במצבו הבריאותי או גילו. העלות הינה שונה בכל קופה, קופת החולים אינה רשאית לחייב את חבריה להצטרף לתכנית "הביטוח המשלים" ואינה רשאית להתנות את זכאותם לסל שירותי הבריאות הבסיסי בהצטרפות לתכנית השב"ן.

  הזכאות לקבלת שירותים מסוימים במסגרת תכנית השב"ן כרוכה בתקופת המתנה – תקופה שרק עם סיומה זכאי המבוטח לקבל שירותים אלו. מרבית השירותים הניתנים במסגרת השב"ן כרוכים בהשתתפות כספית של המבוטח. כל מבוטח זכאי לקבל מקופת החולים העתק של תוכנית השב"ן.

 • תקנון מול חוזה

  השב"ן הינו תקנון אחיד. אין התחייבות של קופת חולים לקיים את התנאים המפורטים בו לכל אורך חיי העמית בקופה. במרבית השב"נים מופיעה בתקנון השורה הבאה: "הקופה רשאית לשנות מעת לעת את זכויות העמיתים בשב"ן". תנאי השב"ן משתנים מעת לעת, לרבות המחירים. השב"ן מפוקח ע"י משרד הבריאות ואינו כפוף לחוק חוזה ביטוח.

  פוליסה פרטית בחברת ביטוח הינה חוזה בין המבוטח לחברת הביטוח. חברת הביטוח מתחייבת לתנאים לכל, תקופת הביטוח ואיננה רשאית לבצע כל שינוי אלא שינוי שמיטיב עם המבוטח (או שינוי שנקבע ע"י המפקח על הביטוח). פוליסה בחברת הביטוח כפופה לחוק חוזה ביטוח המסדיר את כל מערכת היחסים (חובות וזכויות) שבין המבוטח לחברת הביטוח.

  חיתום רפואי

  על פי חוק בריאות ממלכתי רשאי כל חבר קופת חולים להצטרף לשירותי השב"ן ללא מגבלה של מצב בריאותי קודם והקופה חייבת לבטחו. לעומת זאת, חברת ביטוח רשאית לסרב לבטח אדם בשל מצבו הרפואי או לבצע לגביו חיתום המביא בחשבון את גילו ואת מצבו הרפואי בעת קבלתו לביטוח. החיתום נעשה על פי הצהרת בריאות שמוסר המבוטח לחברה. בהצהרה מחויב המבוטח לגילוי נאות של מצבו.

  בפוליסות קבוצתיות הנערכות בחברות ביטוח, ניתן לקבל את כל המבוטחים ללא הצהרות בריאות ולאחר 12 חודשי ביטוח, חברת הביטוח מחויבת לכסות מצב רפואי שהיה קיים במועד ההצטרפות (בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה).

  מחיר

  מבוטחי שב"ן משלמים מחיר אחיד על פי קבוצות גיל וללא קשר למצבם הבריאותי. המחיר והתקנון מפוקחים ע"י משרד הבריאות וההצטרפות פשוטה ביותר באמצעות מוקדים טלפוניים. בחברת ביטוח המחיר נקבע לאחר חיתום המתחשב כאמור בגילו ובמצבו הבריאותי.

  בפוליסות קבוצתיות הנערכות בחברות ביטוח, לרוב המחיר יהיה אחיד לכל הגילאים. לרוב, העובד ובני משפחתו לא יידרשו למלא שאלון רפואי והצירוף לביטוח ייעשה באמצעות סוכנות הביטוח במקום העבודה.

   

  תגמולי ביטוח

  מבוטחי שב"ן מקבלים את השירות או המוצרים בדרך של שירות חינם או מוזל במתקני הקופה או מספקים שבהסדר עם הקופה (לרבות בחו"ל) ולעיתים כרוך בהשתתפות עצמית. חברות הביטוח מאפשרות קבלת פיצוי כספי או תשלום ישירות לספקי השרות (רופאים, בתי חולים ועוד) בחירת ספקי השרות רשימת הספקים ו/או הרופאים מתוך רשימה (לפוליסות בריאות החל מ02/2016) לאחר הרפורמה.

   

  השתתפות עצמית

  על מנת להבטיח מחיר נמוך, מבוטחי שב"ן משלמים סכומי השתתפות עצמית גבוהים יחסית, המגיעים עד כדי 50% לתרופות יקרות, לטיפולים ולמכשירים יקרים. בחברות הביטוח ההשתתפות העצמית נמוכה יחסית ברב הסעיפים. החל ממרץ 2008 נקבעה השתתפות עצמית לכל הניתוחים בשב"ן. ההשתתפות העצמית תהיה לכל הפחות 15% מעלות הניתוח ועלולה להגיע לעשרות אלפי שקלים.

  אכשרה/המתנה

  הן מבוטחי השב"ן והן מבוטחי חברות הביטוח מתנים את הזכות לקבלת פיצוי בתקופת אכשרה או המתנה, בה המבוטח משלם דמי ביטוח אך אינו זכאי לפיצוי בקרות מקרה הביטוח. תקופות האכשרה נעות בין כ- 3 חודשים ל- 24 חודשים לסעיפים השונים. במקרים מסוימים ניתן לעבור מקופה לקופה או מתכנית ביטוח אחת לאחרת ללא צורך בתקופת אכשרה נוספת (רצוי לברר זאת עם המבטח).

 • אנשים רבים בוחרים להיות מכוסים במסגרת השב"ן כרובד שני לסל הבריאות הממלכתי וכן בביטוח פרטי בחברת ביטוח כרובד שלישי משלים. מאחר וביטוחים אלו מכסים לעתים את אותם סעיפים, אם יש ברשותכם ביטוח משלים באחת מקופות החולים, וברצונכם לרכוש ביטוח מחברת ביטוח, מומלץ לבדוק מראש מה מציעה לכם הפוליסה הפרטית, להבין את ההבדלים בין הכיסויים הכלולים בה לבין השב"ן שברשותכם וכמובן להשוות בין הביטוחים המוצעים על ידי חברות הביטוח השונות ולבחור בביטוח המתאים ביותר לצרכיכם והעדפותיכם.

  תכנון נכון ובחינה מעמיקה יבטיחו לכם כיסויי חשוב, מתאים, איכותי ומותאם אישית.

 • הסיבה לכך מאוד פשוטה. מבוטח המצטרף לתוכנית ביטוח בריאות בגיל צעיר, מגיע (בדרך כלל) בריא וללא מחלות קודמות. במקרים רבים, יצורף המבוטח ללא צורך בחתימה על שאלון בריאות ועלות הביטוח שישלם תהיה

  נמוכה. עם השנים והגיל, יעלה באופן הדרגתי סכום הביטוח אך הזכויות הרפואיות שצבר ישמרו.

 • כן. במרבית הביטוחים הקבוצתיים המעסיק יאפשר לעובדיו לצרף את בני משפחתם לביטוח הבריאות של מקום העבודה. מדובר בהטבה משמעותית המאפשרת לבני משפחות העובדים ליהנות מהתנאים שהושגו ע"י המעסיק הן בהיקף הכיסוי והן בעלויות הנמוכות.

 • כאשר מתעורר צורך רפואי יש לפנות ל "אגף הבריאות בשקל סוכנות לביטוח", אשר תנחה את המבוטח ותדאג למצות את זכויותיו על פי הפוליסה.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות