תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר קבוצת שקל –  שקל סוכנות לביטוח (2008) בע"מ וחברות קשורות אליה כמפורט בנספח "א". בכל מקום באתר זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, השימוש הינו מטעמי נוחות בלבד, והוא מתייחס לכל מגדר בצורה שווה.

כל הכותרות שלהלן הן לצרכי נוחות בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית. האתר מיועד לבגירים תושבי ישראל בלבד.

השימוש באתר

 1. הגלישה באתר זה על כל המידע והשירותים המתאפשרים באמצעותו (להלן – "האתר") והשימוש בו כפופים לתנאים המשפטיים, ולמדיניות הפרטיות ואבטחת המידע, כפי שיהיו מעת לעת ויפורסמו באתר.
 2. השימוש באתר מוצע למשתמש כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי השימוש. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה, לכן הגולשים או משתמשים באתר מתבקשים לקרוא אותם בקפידה.

גילוי נאות

 1. שקל סוכנות לביטוח (2008) בע"מ וסוכנויות אחרות הנמנות עם קבוצת שקל, הינן סוכנויות ביטוח, מקבוצת הפניקס, והן בעלות זיקה למוצרים המשווקים על ידן, ואינן עוסקות בייעוץ פנסיוני. גילוי נאות לגבי כל אחת מהסוכנויות מצורף בקישור.

הבהרה בעניין שירותי האתר

 1. האמור באתר אינו מהווה שירותי ייעוץ ו/או שיווק מכל סוג.
 2. קבוצת שקל אינה בעלת רישיון על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, והשירותים באתר לא מהווים ייעוץ השקעות ו/או ניהול תיקי השקעות
 3. אין לראות באמור באתר בכל צורה ואופן משום המלצה בדבר כדאיות החיסכון באמצעות מוצר פנסיוני ו/או בדבר כדאיות הביצוע של עסקה כלשהי ו/או המלצה ו/או הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול כלשהו לבצע פעולה כלשהי ו/או חוות דעת בכל הנוגע להתאמת ביצוע פעולה כלשהי לצרכיו של המשתמש .

יובהר ויודגש, כי פעולה שתתבצע באמצעות האתר, תתבצע כפעולה עצמאית על פי שיקול דעת בלעדי של המשתמש/ת ללא מתן המלצה על ידי קבוצת שקל. מובהר בזאת, כי בכל מקרה מומלץ להיוועץ בבעל רישיון, וכי הליך השיווק הפנסיוני נועד להתאים את המוצר הפנסיוני ללקוח.

 1. סוכנויות מקבוצת שקל רשאיות לבצע שירותי תיווך לביטוח ו/או שיווק פנסיוני  באמצעות האתר, ובמקרה כזה יינתנו השירותים על ידי הסוכנויות בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981 או חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה-2005 וכל הוראה מכוחם של חוקים אלה והדבר יובהר במפורש במסגרת האתר.

המידע באתר

 1. האתר כולל מידע אודות קבוצת שקל, לרבות מידע אודות מגוון השירותים אותם מענקיה החברה. לעתים, המידע הנכלל באתר אינו מפרט את כל התנאים, הסייגים וההוראות החלים על המוצרים והשירותים המסופקים על ידי קבוצת שקל והוא מוצג באופן כללי בלבד, וכך יש להתייחס אליו.
 2. האתר כולל "אזור אישי" ובו פירוט מידע ונתונים בקשר עם תכניות ביטוח, מוצרים פנסיוניים, מידע פיננסי ומידע בקשר עם שיווק פנסיוני ללקוח, כפי שיהא מעת לעת. על מנת להתחבר תדרשו לסיסמא אישית, אותה תקבלו לאחר הרשמה עם מספר הטלפון האישי.
 3. יובהר, כי קבוצת שקל אינה מנהלת את התכניות הביטוח והפנסיה והפיננסים, וכי התכניות מתנהלות אצל גופים מוסדיים (חברות ביטוח, חברות מנהלות של קופות גמל וכיוצ"ב).
 4. המידע שיוצג במסגרת האתר יהיה בהתאם לעדכניות המידע המצוי אצל קבוצת שקל, כפי שיתקבל מהגופים המוסדיים. קבוצת שקל פועל לעדכון המידע, אך תיתכן אפשרות שהמידע המוצג באמצעות האתר לא יהיה מעודכן או שיפלו בו שיבושים ו/או שגיאות ו/או דיוקים.
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בתכניות או במסמכים מחייבים אחרים, או במערכות הגופים המוסדיים ו/או במערכות החברה יקבע אך ורק המידע המעודכן אצל הגופים המוסדיים או אם מדובר המצוי במערכות החברה בלבד המידע המצוי במערכות החברה.
 6. יובהר, כי אין להסתמך על המידע באתר בעת קבלת החלטה או ביצוע פעולה, והוא אינו מהווה מצג כלשהו מטעם קבוצת שקל ו/או מטעם כל צד שלישי, וכל הסתמכות עליו תהא באחריות מי שהשתמש במידע בלבד, וקבוצת שקל ו/או כל צד שלישי לא יהיו אחראים לנזקים בגין הסתמכות ו/או שימוש במידע כאמור.

ביצוע פעולות באמצעות האתר

 1. הפעולות שביצוען יתאפשר יעודכנו באתר מעת לעת, ובכלל זה רשאית קבוצת שקל לקבוע תנאים נוספים/שונים לפעולות שונות מהאמור בתנאים כלליים אלה.
 2. האתר יאפשר הפניה למסלקה הפנסיונית המרכזית לצורך ייפוי כוח עבור שקל, וכן יאפשר הורדת טפסים שונים. מובהר, כי אין בהעברה למסלקה או בהורדת הטפסים כדי להטיל על קבוצת שקל כל אחריות לביצוע פעולה כלשהי.
 3. נתונים שיימסרו במסגרת ההצטרפות לאתר או במקום המיועד לכך באתר לא יעודכנו אוטומטית בקבות שקל או אצל הגופים המוסדיים, אלא אם יאמר אחרת במפורש באתר.

רישום לאתר ושימוש בסיסמאות

 1. השימוש באינטרנט לצורך גישה למידע אישי חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד אחר המאפשר התחברות לרשת. בעת שימוש באזור האישי נדרשים המשתמשים לשמור על הסיסמאות, וכל אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשב האישי.
 2. בנוסף לאמור בתנאים אלה, תנאי השימוש בפורטל המעסיקים יהיו בהתאם לתנאי השימוש הייעודיים.

קניין רוחני

 1. האתר מכיל נתונים ותכנים המוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. כמו כן, האתר כמכולל מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה. חל איסור להכניס שינויים, לשדר, להעביר, להפיץ, לשכפל, להציג, לפרסם, להעתיק ו/או לעשו כל שימוש במידע (לרבות נטילת נתונים – Download למעט נטילת נתונים אישיים לצורך שימוש אישי בלבד), התכנים והשירותים באתר ו/או שמקורם באתר, כולם או חלקם ללא הסכמת קבוצת שקל מראש ובכתב.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל חל איסור לעשות כל פעולה באתר ו/או בתכניו ו/או במידע כלשהו שיש בו כדי לפגוע בזכויות הקניין של קבוצת שקל ו/או של צד שלישי ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי.
 3. משתמשים המעלים תוכן כלשהו לאתר, מעניקים לקבוצת שקל אישור בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לעשות במידע כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי כדי להשיג את המטרות החוקיות בגינן הועלה המידע לאתר, ועם העלאת התוכן הם על כל טענה ו/או תביעה נגד החברה בעניין הפרת זכות קניין (לרבות זכות מוסרית) או פרטיות בכל הנוגע למידע. יובהר למען הסר ספק, כי מידע שהועבר לצורך טיפול בעניין פרטי יישמר בהתאם להוראות הסודיות והפרטיות החלות על קבוצת שקל.

מידע פרטי (אישי)

 1. מסירת מידע פרטי על ידי משתמשים או אודותיהם באמצעות האתר או במסגרת השימוש בו (לרבות במסגרת הרישום ו/או קבלת שירותים ו/או כל פנייה לאתר) תתבצע מרצונם החופשי, ובהסכמתם המלאה.  קבוצת שקל תהא רשאית לשמור את המידע במאגרי מידע של חברות הקבוצה ממוחשבים או אחרים בהם נוהגת קבוצת שקל לאגור מידע אודות לקוחותיה.
 2. קבוצת שקל תהא רשאית לעשות שימוש במידע לצורך הצעת הצעות ו/או מתן שירותים בתחומי הביטוח והפיננסים ו/או לצרכי עיבוד סטטיסטי ו/או דיוור ישיר ו/או פילוח ו/או מיקוד שירותים ו/או שיפור השירות של החברה ו/או של האתר, ויחולו הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות בקישור (Link) הבא:
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר, כי קבוצת שקל תמסור כל מידע, לרבות מידע פרטי בהתאם לדרישה מוסמכת של כל רשות.

קישורים (Link)

 1. בכל מקרה של קישור או הפנייה בכל דרך מהאתר לאתר ו/או לכל מקום אחר קבוצת שקל לא תהיה אחראית בכל צורה ואופן לאתר אליו תתבצע הפנייה כאמור, ובכלל זה לתכניו, לשימוש בו, למידע המופיע בו וכל עניין אחר.

שימוש אסור

 1. המשתמשים אינם רשאים לעשות שימוש באתר למטרות האסורות על פי תנאי השימוש באתר ו/או על פי דין ו/או לכל מטרה בלתי חוקית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נאסר על המשתמשים באתר ובתכניו, להעלות לאתר, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר, אשר הינו בין היתר:
 • אסור לפרסום או בגדר איום, פגיע, הוצאת לשון הרע/דיבה, פורנוגרפיה או ביטוי פוגעני אחר;
 • כולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של קבוצת שקל;
 • עלול להפר זכויות של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
 • עלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;
 • עלול לפגוע באתר ו/או במשתמשים באתר לרבות כל וירוס או תוכנה אחר העלולים לגרום לפגיעות כלשהן.
 1. יובהר, כי החברה אינה יכולה לפקח על כל מידע ו/או הודעה המועלים לאתר על ידי משתמשים אחרים והיא לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד העלול להיגרם כתוצאה מהאמור.

סיכונים והגבלת אחריות

 1. האחריות לשימוש באתר ועל תוצאותיה הינה של המשתמשים באתר בלבד, וקבוצת שקל לא תישא בכל אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף (לרבות אבדן נכסים ו/או הזדמנויות) העלול להיגרם כתוצאה משימוש באתר.
 2. קבוצת שקל אינה אחראית לכל נזק או הפסד שעלול להיגרם עקב שימוש באתר, לרבות פגם או תקלה באתר, ולרבות בגין נזק שייגרם למחשב האישי של המשתמשים ו/או כל ציוד אחר באמצעותו מתבצעת ההתחברות לאתר (להלן – "מחשב אישי").
 3. קבוצת שקל אינה אחראית בקשר עם שיבוש ו/או השמטה ו/או הפרה ו/או מחיקה ו/או פגם ו/או כשל ו/או שגיאה במידע ו/או בנתונים ו/או כתוצאה מתקלה כלשהי ו/או הפסקת ו/או ביטול פעילות האתר ו/או שירותי האתר ו/או כל חלק מהם.
 4. משתמשים שיפרו את הוראות כל דין ו/או תנאי השימוש באתר זה יחוייבו לשפות ולפצות את קבוצת שקל, מנהליה, נושאי המשרה בה, בעלי מניות, עובדיה ו/או סוכניה ו/או כל הבאים מכוחה כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד, הנובעים מהפרה כאמור.

שינוי או הפסקת השירותים באתר

 1. קבוצת שקל תהא רשאית, בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או להפסיק באופן סופי או זמני או חלקי את מתן השירותים באמצעות האתר.
 2. קבוצת שקל שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתנאים המשפטיים ו/או במדיניות הפרטיות ואבטחת המידע. שינויים כאלה יחולו עם פרסומם באתר, וכל שימוש באתר יהווה אשרור של תנאים אלה כפי שיהיו מעת לעת.

אתר מעסיקים

קבוצת שקל תהא רשאית לשנות (להוסיף או לגרוע או להחיל שינויים לרבות) בשירותי פורטל המעסיקים מעת לעת, או להפסיק שירותים אלה או חלקם, כפי שיעודכן בפורטל, והאמור במסמך זה, יחול, בהתאמה על כל שינוי כאמור, כך ששירותי פורטל המעסיקים יהיו כפי שיפורט מעת לעת בפורטל המעסיקים.

קבוצת שקל עושה מאמצים לכך ששירותי פורטל המעסיקים יהיו זמינים ויעילים, אך יובהר, כי, המידע והנתונים המופיעים באתר הינם "כפי שהם" (as is) כפי שהם בידי קבוצת שקל, לרבות במסגרת עדכונים מחברות ביטוח, חברות מנהלות (להלן – "גופים מוסדיים"), המסלקה הפנסיונית וכיוצ"ב, ואין להסתמך עליו לצורך התאמתו למטרה ספציפית. קבוצת שקל אינה מתחייבת לשלמותם של הנתונים או  לתדירות עדכון המידע בכלל או לעדכון אחיד של המידע, והנתונים המוצגים בפורטל המעסיקים עלולים להיות לא מדויקים או חסרים. בכל מקרה של אי התאמה יגבור תמיד המידע המצוי בידי הגופים המוסדיים.

קבוצת שקל רואה חשיבות רבה בשמירתו של מידע סודי ומידע פרטי (כהגדרת המונח בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) ונוקטת באמצעי אבטחת מידע מקובלים, ופועלת כמתחייב להוראות הדין.

הזכויות בפורטל המעסיקים ובשירותי פורטל המעסיקים, לרבות התכנים המופיעים בו (למעט תכני המעסיק), שייכות לקבוצת שקל ו/או לצדדים שלישיים המאפשרים לה שימוש באמור. פורטל המעסיקים ו/או מערכות המידע, מכילים מידע ותכנים המוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניין רוחני נוספות, בהתאם לחוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות בהן מדינת ישראל חברה. על המשתמשים בפורטל המעסיקים חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או לשכפל ו/או להכניס שינויים ו/או למכור ו/או להפציץ ו/או ליצור יצירות נגזרות מפורטל המעסיקים ו/או מערכות המידע ו/או חלקים מהם או מהתכנים המופיעים בהם.

קבוצת שקל  רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש בפורטל המעסיקים. שינויים, תיקונים וביטולים בתנאי השימוש יכנסו לתוקף מיד עם הודעה של קבוצת שקל , באמצעות האתר או באמצעות דוא"ל או בכל דרך בה תמצא קבוצת שקל לנכון.

השימוש בשירותי פורטל המעסיקים מותנה בהסכמתכם לאמור להלן:

 1. ידוע לנו, כי השימוש בשירותי פורטל המעסיקים כרוך בהעברת מידע פרטי וסודי שלנו או של עובדינו באמצעות רשת האינטרנט.
 2. אנו מאשרים את האמור לעיל לרבות בעניין שירותי פורטל המעסיקים, תנאי השימוש, הקניין הרוחני ובעניין המידע בפורטל
 3. אנו פוטרים את קבוצת שקל מאחריות, מכל סוג שהוא, להחלטות ו/או פעולות (לרבות פעולות משפטיות או כלכליות או עסקיות), אשר נעשה אנו או מי מטעמנו בקשר עם מידע שיתקבל במסגרת שירותי פורטל המעסיקים, או תוך הסתמכות עליו.
 4. בכל מקרה של דיווח פעולה באמצעות פורטל המעסיקים, האחריות המלאה לוודא כי הוראתנו בוצעה תהא עלינו, ולא תהא לנו כל טענה כלפי קבוצת שקל במקרה של אי ביצוע איזו מבקשותינו באמצעות שירותי פורטל המעסיקים.
 5. ידוע לנו, כי לא ניתן להבטיח שלא תהינה תקלות בשירותי פורטל המעסיקים. אנו מסכימים, כי מבלי שיהא בכך כדי לקבוע אחריות לקבוצת שקל בכל עניין אחר, קבוצת שקל אינה אחראית לתקינות חיבור האינטרנט, לטיפול במידע על ידינו ו/או לכל נזק חומרה או תוכנה העלולים להיגרם מתוכנות זדוניות או לנזק הנובע מכל כשל, עיכוב, איחור, אי-דיוק, או השמטה בנתונים או במידע במסגרת שירותי פורטל המעסיקים.
 6. קבוצת שקל אינה אחראית לחדירה למאגרי נתונים או לפריצות למידע, ולנזק שייגרם בפרט בעת שימוש ברשת האינטרנט, לרבות הגעת מידע לצד שלישי בלתי מורשה.
 7. אנו מתחייבים, כי השימוש בפורטל המעסיקים ובמידע שבו יתבצע למטרות חוקיות בלבד ובכפוף לכל דין, וכי לא נעביר לכל צד שלישי מידע שהופק באמצעות פורטל המעסיקים.
 8. לשם שימוש בשירותי פורטל המעסיקים נמנה עד שלושה עובדים מטעמנו כמורשי שימוש וביצוע פעולות (להלן – "המורשים"), ידוע לנו, כי אבטחת המידע דורשת שיתוף פעולה שלנו ושל המורשים. הסיסמאות שימסרו לכל אחד מהמורשים מיועדות לו בלבד, והן אינן ניתנות להעברה.
 9. המורשים יעשו שימוש בשירותי פורטל המעסיקים עבורנו ובהתאם להרשאותינו בלבד, אנו מתחייבים כי אנו ומורשי הגישה נודיע ונעדכן את קבוצת שקל בכל מקרה של חשיפה למידע בלתי מורשה ו/או שימוש בלתי מורשה מיד כשיוודע לנו.
 10. הובהר לנו, כי כל שינוי במורשים (לרבות הפסקת גישת מורשה) יתבצע תוך __ ימי עסקים ממועד עדכון קבוצת שקל, וכי עד לתום התקופה האמורה לא תוכל קבוצת שקל לחסום את הגישה לשירותי פורטל המעסיקים של מורשה שהופסקה הרשאתו. הודעה על הפסקת הרשאתו של מורשה תימסר ב____________ בלבד.
 11. אנו נהיה אחראים באופן מלא, ופוטרים את קבוצת שקל מכל אחריות, לשימוש המורשים בשירותי פורטל המעסיקים ו/או לכל נזק שייגרם לנו בגין הפרת התחייבויותיהם לפי תנאי השימוש לרבות בכל מקרה של שימוש בלתי מורשה בסיסמה.
 12. הפרת התחייבויותינו ו/או התחייבויות המורשים תקנה לקבוצת שקל, בין היתר ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת, את האפשרות להפסיק את שירותי פורטל המעסיקים עבורנו באופן מידי וללא הודעה מראש.
 13. אנו נודיע לקבוצת שקל על תקלות, שיבושים ושגיאות בנתונים שיתגלו לנו.
 14. אין באמור בתנאי השימוש כדי לגרוע מהתחייבויותינו לפי תנאי השימוש באתר.
 15. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מתנאי השימוש באתר כאמור לעיל, תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.

דין וסמכות

 1. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, ומקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בנוגע לאתר ו/או השימוש בו יהיה בית המשפט המוסמך במחוז מרכז. תנאי שימוש אלה יהוו את הבסיס לדיון המשפטי. במקרה בו ייקבע על פי דין ו/או על ידי ערכאה שיפוטית ו/או כל גורם שיפוטי מוסמך אחר שהוקדם על פי דין, כי חלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפן או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים הניתנים לאכיפה, שתוכנם תואם, במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

 

מועד עדכון: 1.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות